Y Bryn

Fferm wynt ar y tir

Hysbysiad preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Mae ein Polisi Preifatrwydd isod yn disgrifio sut rydyn ni'n casglu, defnyddio, cynnal, amddiffyn a datgelu unrhyw wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu i ni trwy ffurflenni ar ein gwefan, neu pan fyddwch chi'n cysylltu â ni'n uniongyrchol trwy alwadau ffôn neu gyfathrebu ysgrifenedig ynghylch ein gwasanaethau a'n prosiectau. Mae “ni” “ni” ac “ein” yn golygu Y Bryn Wind Farm Limited a Coriolis Energy Limited (sydd o fewn yr un grŵp o gwmnïau ac yn darparu gwasanaethau datblygu ffermydd gwynt i Y Bryn Wind Farm Limited).

Eich gwybodaeth

Dim ond pan fyddwch chi'n ei darparu i ni y byddwn ni'n casglu gwybodaeth bersonol fel eich enw, swydd, enw'r cwmni, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffôn symudol, cyfeiriad gwe ac e-bost.

Dim ond mewn perthynas â datblygu ac adeiladu fferm wynt Y Bryn y byddwn yn defnyddio'r data a gasglwyd at ddibenion penodol.

Cofrestru ar gyfer Diweddariadau

Os dewiswch nodi'ch manylion ar dudalen Cysylltu â ni ar ein gwefan, yna'r wybodaeth a gasglwn yw eich enw cyntaf, cyfenw, cyfeiriad e-bost, cyfrinair a ddewiswyd, cod post, cyfeiriad, rhyw, oedran, galwedigaeth (os dewiswch wneud hynny rhowch y wybodaeth hon i ni), ac unrhyw fanylion ymholiad cyffredinol yr ydych am eu nodi. Rydym hefyd yn casglu eich cyfeiriad IP trwy leoli cwcis.

Os ticiwch y blwch gwirio i gadarnhau eich bod yn hapus i gysylltu â chi yna gallwn ddefnyddio'ch manylion i anfon diweddariadau atoch am hynt prosiect fferm wynt Y Bryn.

Cronfa Ddata Cyflenwyr Lleol

Os dewiswch gofrestru gan ddefnyddio'r Ffurflen Cronfa Ddata Cyflenwyr ar ein gwefan yna'r wybodaeth a gasglwn yw eich teitl, enw cyntaf, cyfenw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, enw a chyfeiriad cwmni, math o gwmni, profiad perthnasol i ddatblygu, adeiladu ffermydd gwynt a gweithrediad, statws cyfreithiol, nifer y gweithwyr, y gadwyn gyflenwi ac unrhyw fanylion ymholiad cyffredinol yr ydych am eu cynnwys. Rydym hefyd yn casglu eich cyfeiriad IP trwy leoli cwcis.

Os ticiwch y blwch gwirio ar gyfer arwyddo i'n cylchlythyr e-bost yna gallwn ddefnyddio'ch manylion i anfon diweddariadau atoch am hynt prosiect fferm wynt Y Bryn.

Rhesymau dros storio'ch data

Mae'r wybodaeth bersonol sydd gennym ar gyfer buddiannau busnes cyfreithlon yn unig. Mae hyn yn cynnwys ymgymryd ag ymgynghoriad cyhoeddus a rheoli prosiect mewn perthynas â phrosiect fferm wynt Y Bryn a darparu diweddariadau prosiect a gwybodaeth ddefnyddiol arall i'r gymuned leol ac eraill sydd wedi mynegi diddordeb ym mhrosiect fferm wynt Y Bryn.

Mae ein gwefan

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n gwefan yn unig felly pan fyddwch chi'n cysylltu â gwefannau eraill dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Cwcis Gwefan

Cesglir data defnydd gwefan trwy gwcis i'w gweld yn Google Analytics. Ffeiliau testun yw cwcis a roddir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Defnyddir y wybodaeth hon i olrhain defnydd ymwelwyr o'r wefan ac i lunio adroddiadau ystadegol ar weithgaredd gwefan. Am wybodaeth bellach ewch i https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/.

Gallwch chi osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis ac mae'r wefan uchod yn dweud wrthych chi sut i dynnu cwcis o'ch porwr. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithredu o ganlyniad.

Sut rydyn ni'n storio'ch data

Mae eich data yn cael ei storio yn ein system gyfrifiadurol yn y DU a hefyd mewn darparwr gwefan trydydd parti wedi'i leoli yn y DU. Oherwydd natur cyfrifiadura cwmwl gellir storio data ar system gyfrifiadurol sy'n cael ei rhedeg a'i reoli gan sefydliad rhyngwladol sydd y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Rhannu eich data

Efallai y byddwn yn rhannu eich data ag ESB (Bwrdd Cyflenwi Trydan) ac ymgynghorwyr dethol at ddibenion datblygu fferm wynt Y Bryn a'ch diweddaru ynghylch fferm wynt Y Bryn.

Ni fyddwn yn trosglwyddo'ch gwybodaeth i unrhyw drydydd partïon eraill.

Eich hawliau

Mae gennych hawl i gael mynediad at wybodaeth a gedwir amdanoch yn rhad ac am ddim. Mae gennych hawl i ofyn i ni ddiweddaru neu gywiro unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Mae gennych hawl i optio allan o dderbyn diweddariadau gennym ni a'r hawl i ofyn i ni ddileu eich manylion o'n cronfa ddata (oni bai bod angen y manylion hynny arnom am reswm busnes dilys fel cyflawni contract gyda chi). Cysylltwch â ni (gweler isod) os ydych am arfer unrhyw un o'r hawliau hyn.

Cyfnod cadw a gwaredu data

Byddwn yn cadw data ar gyfer y cyfnod y mae fferm wynt Y Bryn yn cael ei datblygu ac am gyfnod priodol wedi hynny a fydd yn dibynnu ar y tebygolrwydd o ohebiaeth bellach yn ymwneud â fferm wynt Y Bryn.

Cwynion

Os ydych chi'n teimlo am unrhyw reswm ein bod ni'n defnyddio'ch gwybodaeth yn amhriodol neu'n annheg, yna cysylltwch â ni (gweler isod).

Gellir trosglwyddo pryderon hefyd i'r awdurdod goruchwylio yn y DU, Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth https://ico.org.uk/concerns/

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau y gallwn eu gwneud i'n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon.

Sut i gysylltu â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd neu'r data sydd gennym, gallwch gysylltu â ni trwy'r manylion isod:

Fferm Wynt Y Bryn Cyfyngedig
22-24 Heol y Brenin
Maidenhead
Berkshire SL6 1EF

[e-bost wedi'i warchod]