Cymuned

Buddion uniongyrchol buddsoddiad
yn yr ardal leol

Mae fferm wynt Y Bryn yn cynnig cyfleoedd ar gyfer buddion cymunedol sylweddol o wahanol fathau, gan gynnwys budd uniongyrchol buddsoddi yn yr ardal leol (a'r gadwyn gyflenwi), a chyfle i gynhyrchu cyflogaeth.

 

Glofa Sant Ioan yn Caerau, Maesteg

Mae Coriolis Energy ac ESB yn awyddus i sicrhau bod cyrchu cydrannau, deunyddiau, gwasanaethau a chyflenwadau yn tarddu lle bynnag y bo modd o'r awdurdodau lleol ac awdurdodau lleol cyfagos. Mae prentisiaethau, gweithwyr safle a staff a gyflogir yn lleol hefyd yn dargedau pwysig i'r Prosiect.

Glofa Sant Ioan, Maesteg

Mae fferm wynt Y Bryn yn cynnig cyfleoedd ar gyfer buddion cymunedol sylweddol o wahanol fathau, gan gynnwys budd uniongyrchol buddsoddi yn yr ardal leol (a'r gadwyn gyflenwi), a chyfle i gynhyrchu cyflogaeth.

Mae Coriolis Energy ac ESB yn awyddus i sicrhau bod cyrchu cydrannau, deunyddiau, gwasanaethau a chyflenwadau yn tarddu lle bynnag y bo modd o'r awdurdodau lleol ac awdurdodau lleol cyfagos. Mae prentisiaethau, gweithwyr safle a staff a gyflogir yn lleol hefyd yn dargedau pwysig i'r Prosiect.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y gadwyn gyflenwi a chyfleoedd buddsoddi economaidd yn ein deunyddiau ymgynghori cyhoeddus diweddaraf. Dewch draw i'n gweld yn un o'n digwyddiadau.

mae staff a gyflogir yn lleol yn darged pwysig i'r Prosiect.

Perchnogaeth Gymunedol

Mae Coriolis Energy ac ESB yn ymwybodol o dargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer perchnogaeth Gymunedol mewn ynni adnewyddadwy erbyn 2030 ac mae'n cefnogi'r dyhead yn llawn.

Bydd Perchnogaeth Gymunedol yn ystyriaeth ganolog yn ystod y broses cyn ymgeisio ac mae'r Tîm Prosiect yn edrych ymlaen at rannu gwybodaeth bellach am hyn maes o law. 

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar yr arddangosfa ar-lein, y gellir ei gweld yma.

Mae hwn yn bwnc rydym yn awyddus i glywed eich meddyliau arno. Cysylltwch â ni os hoffech ddarganfod mwy, neu i roi adborth ar y pwynt hwn.

Cronfa Budd Cymunedol

Yn yr un modd â phrosiectau tebyg eraill o'r fath, bydd cyfraniadau yn cael eu gwneud tuag at Gronfa Budd Cymunedol. Ar hyn o bryd rydym yn archwilio ffyrdd o sicrhau bod y gronfa hon wedi'i sefydlu'n briodol i sicrhau rhwyddineb mynediad a chyflenwi unwaith y bydd yn weithredol.

Rydym yn gweithio gydag ymgynghorwyr lleol i gefnogi hyn, a byddem yn falch o glywed meddyliau ar sut y gellir datblygu hyn i sicrhau cymaint o fudd lleol â phosibl.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar yr arddangosfa ar-lein, y gellir ei gweld yma.

Buddion Lleol

Ar wahân i'r pwyntiau a nodir ar y dudalen hon, rydym hefyd wrthi'n ystyried sut y gallwn sicrhau budd lleol ychwanegol trwy amddiffyn a gwella bioamrywiaeth, gwell mynediad i'r ardaloedd o amgylch y safle ar gyfer gweithgareddau hamdden fel beicio mynydd, heicio a chwaraeon, yn ogystal â sut y gallwn gefnogi darparwyr addysg lleol er enghraifft.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar yr arddangosfa ar-lein, y gellir ei gweld yma.

Gweithio i sicrhau Cadwyn Gyflenwi leol

Rydym yn awyddus i sicrhau, lle bo hynny'n bosibl, bod contractwyr o Gymru yn cael eu cyflogi i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnom ar gyfer y prosiect hwn. Byddwn yn ymgymryd ag allgymorth cadwyn gyflenwi dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, fodd bynnag, i gofrestru am ddiweddariadau ac i gofrestru'ch diddordeb yn y prosiect, llenwch ffurflen ar y Tudalen cysylltu.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y gadwyn gyflenwi a chyfleoedd buddsoddi economaidd yn ein deunyddiau ymgynghori cyhoeddus diweddaraf sydd ar gael mewn digwyddiadau sydd i ddod.