Croeso

i wefan y prosiect ar gyfer y
Fferm wynt ar y tir Y Bryn.

Mae Coriolis Energy ac ESB yn cynnig datblygu fferm wynt newydd ar y tir yn Ne Cymru a allai gyflenwi digon o ynni adnewyddadwy i bweru dros 100,000 o gartrefi.*

Mae safle arfaethedig y fferm wynt wedi'i rannu'n ddau floc. Mae bloc Bryn i'r de o'r B4282, gyda bloc Penhydd i'r gogledd o'r ffordd. Mae cymoedd Llynfi ac Afan i'r dwyrain a'r gorllewin o safle'r fferm wynt yn y drefn honno. Mae traffordd yr M4, y prif lwybr prifwythiennol sy'n rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin trwy Dde Cymru, i'r de o'r safle.

Gan y bydd y prosiect hwn yn darparu mwy na 10MW o ynni gwynt bydd yn gyfystyr â Datblygu Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 rhaid gwneud cais i Benderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru, a fydd yn gwneud argymhelliad i'r Gymraeg. Gweinidogion ynghylch rhoi caniatâd cynllunio ai peidio.

Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y cynigion a'r ymgynghoriad cyhoeddus sydd ar ddod, lle byddwn yn ceisio barn trigolion lleol ac ymgynghorwyr.

*Ffynhonnell: Gweler y Cwestiynau Cyffredin ar dudalen 'Cynigion' i gael mwy o wybodaeth am y ffigurau hyn:
Cronfa Ddata Ynni Gwynt Adnewyddadwy'r DU (2021): https://www.renewableuk.com/page/UKWEDExplained

Ystadegau Cymru: Aelwydydd yn ôl Awdurdod Lleol a Blwyddyn (2019)

 

Ymgynghoriad cyhoeddus

Yn dilyn ein cam cyntaf o ymgynghori ar ein cynigion cychwynnol yn Haf 2021, cawsom lawer o adborth, sydd wedi ein helpu i fireinio ein cynigion. Yn ddiweddar rydym wedi cau ein hail gam o'r ymgynghoriad i ofyn am adborth ar y cynlluniau diweddaraf.

Gwnaethom gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori cyhoeddus mewn ardaloedd o amgylch y safle arfaethedig. Y rhain oedd:

Canolfan Gymunedol Bryn: Maesteg Road, Bryn, Castell-nedd Port Talbot, SA13 2RY - Dydd Llun 1af Tachwedd, 2pm i 7pm

Clwb Athletau Cefn Cribwr: Cae Gof, Cefn Road, Cefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 0BA - Dydd Mawrth 2il Tachwedd, 2pm i 7pm

Canolfan Gymunedol Cwmafan: Depot Road, Cwmafan, Port Talbot, SA12 9BA (ar gyfer Sat Nav, defnyddiwch SA12 9DF) - Dydd Mercher 3ydd Tachwedd, 2pm i 7pm

Canolfan Chwaraeon Maesteg: Safle Old Forge, Nant-y-Crynwydd, Maesteg, CF34 9DS - Dydd Gwener 5ed Tachwedd, 2pm i 7pm

Canolfan Gymunedol Taibach: Duke Street, Taibach, Port Talbot, SA13 1NA - Dydd Sadwrn 6ed Tachwedd, 12pm i 4pm

Pe na baech yn gallu cynnal y digwyddiadau hyn, rydym wedi creu arddangosfa rithwir, gyda gwybodaeth am y cynigion ar gael i'w gweld. Cliciwch yma i fynd i mewn i'r ystafell arddangos rithwir, fodd bynnag nodwch bod y dyddiad cau ar gyfer adborth bellach wedi mynd heibio, felly ni fydd unrhyw sylwadau a gyflwynir yn cael eu cofnodi fel rhan o ail gam yr ymgynghoriad. 

Cliciwch yma i lawrlwytho copi digidol o'r cylchlythyr a bostiwyd i aelwydydd lleol. 

Diweddariad y Prosiect - Cam 2:

Mae'r cynigion cyfredol wedi datblygu o ganlyniad i adborth a gafwyd gan y gymuned leol a ymgynghorwyr technegol hyd yn hyn. Roedd y pwyntiau allweddol a godwyd yn ymwneud ag effeithiau gweledol, sŵn tyrbin, traffig ac adeiladu, bywyd gwyllt a defnyddiau presennol. Rydym wedi ceisio mynd i'r afael â materion allweddol trwy wneud y diweddariadau canlynol i'r cynlluniau:

  • Lleihau nifer y tyrbinau arfaethedig o 26 i 21.
  • Cael gwared ar dyrbinau sydd â'r effaith fwyaf bosibl ar bentref Bryn, a hefyd asedau treftadaeth a golygfeydd o Barc Margam.
  • Lleihau uchder yr holl dyrbinau ym mloc gogleddol Penhydd, er mwyn lleihau'r effeithiau posibl ar Bryn, Cwmafan, Maesteg a'r cymunedau cyfagos.
  • Adleoli rhai tyrbinau i leihau effeithiau lleol penodol o amgylch eu lleoliad.
  • Pwyntiau eglurhaol yn ymwneud â mynediad, cynnal a chadw, rheoli bywyd gwyllt a chynefinoedd, ynghyd â gwybodaeth gliriach am fudd cymunedol.
 
Roedd mwy o fanylion am y diweddariadau hyn ar gael i'w gweld yn y digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus ac ar gael trwy'r wefan hon.

Llinell Amser

Gaeaf / Gwanwyn 2021

Cychwyn prosiect, arolygon ymchwiliol cynnar a chwmpasu AEA

Haf Cynnar 2021

Ymgynghoriad Cymunedol Cam 1 ar Gwmpasu AEA

Diwedd Haf 2021

Coladu adborth a dadansoddiad. 

Rydym yma

Cam 2 Ymgynghoriad Cymunedol ar gynigion wedi'u mireinio

Gwanwyn 2022

Ymgynghoriad statudol ar ddogfennau cynllunio drafft

Diwedd Gwanwyn 2022

Cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru

Rydym yn cynnig datblygu fferm wynt newydd ar y tir yn Ne Cymru a allai gyflenwi digon o ynni adnewyddadwy i bweru dros 100,000 o gartrefi. *

Dweud eich dweud

Rydym yn cynnig cynnal ymarfer ymgynghori cymunedol cyn-ymgeisio helaeth cyn cyflwyno cais i Benderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru. Mae hyn yn cynnwys o leiaf dwy rownd o ymgynghori cyhoeddus, a chyfnod ymgynghori ffurfiol fel sy'n ofynnol gan y rheoliadau DNS a nodir yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Rydym bellach wedi lansio ein hail gam o ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion. Ymwelwch â ni yn un o'n digwyddiadau ymgynghori neu cysylltwch â ni trwy'r wefan hon i roi gwybod i ni am eich adborth.

Amdanom ni

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ddatblygu gan Coriolis ynni a ESB mewn partneriaeth.

Mae Coriolis Energy yn ddatblygwr ynni gwynt proffesiynol, profiadol, sydd wedi cyflawni prosiectau ledled y DU sydd ar hyn o bryd yn dod â buddion i gymunedau a'r amgylchedd.

ESB yw prif gwmni ynni Iwerddon ac mae'n gynhyrchydd pŵer annibynnol blaenllaw yn y DU, sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi yn adnoddau naturiol Cymru.

Fideo Prosiect Rhagarweiniol

Nodyn: Mae rhywfaint o wybodaeth yn y fideo hon yn ymwneud â'r cynigion cychwynnol a'r cynllun cynnar. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ymwelwch ag un o'n digwyddiadau ymgynghori, neu edrychwch ar y deunyddiau ar dudalen Dogfennau'r Prosiect yn fuan.