Croeso

i wefan y prosiect ar gyfer y
Fferm wynt ar y tir Y Bryn.

Mae Coriolis Energy ac ESB yn cynnig datblygu fferm wynt newydd ar y tir yn Ne Cymru a allai gyflenwi digon o ynni adnewyddadwy i bweru dros 125,000 o gartrefi.*

Mae safle arfaethedig y fferm wynt wedi'i rannu'n ddau floc. Mae bloc Bryn i'r de o'r B4282, gyda bloc Penhydd i'r gogledd o'r ffordd. Mae cymoedd Llynfi ac Afan i'r dwyrain a'r gorllewin o safle'r fferm wynt yn y drefn honno. Mae traffordd yr M4, y prif lwybr prifwythiennol sy'n rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin trwy Dde Cymru, i'r de o'r safle.

Gan y bydd y prosiect hwn yn darparu mwy na 10MW o ynni gwynt bydd yn gyfystyr â Datblygu Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 rhaid gwneud cais i Arolygiaeth Gynllunio Cymru, a fydd yn gwneud argymhelliad i Weinidogion Cymru ynghylch rhoi caniatâd cynllunio ai peidio.

Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y cynigion a'r ymgynghoriad cyhoeddus sydd ar ddod, lle byddwn yn ceisio barn trigolion lleol ac ymgynghorwyr.

Diweddaraf: Ymgynghoriad Cyhoeddus

Rydym bellach wedi lansio cam cyntaf yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion. Os gwelwch yn dda cliciwch yma i ymweld â'r digwyddiad ymgynghori rhithwir a dweud eich dweud.

Byddwn hefyd yn cynnal nifer o arddangosfeydd wyneb yn wyneb cyhoeddus yn y lleoliadau a ganlyn:

  • Clwb Rygbi Maesteg Ffordd Llynfi, Maesteg, CF34 9DS Dydd Llun 21ain Mehefin 2021, 1pm - 7pm
  • Canolfan Gymunedol Bryn Maesteg Road, Bryn, Castell-nedd Port Talbot, SA13 2RY Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021, 1pm - 7pm
  • Canolfan Ymgysylltu Cymunedol Cwmafan * Depot Road, Port Talbot, SA12 9DF Dydd Mercher 23 Mehefin, 1pm - 7pm
  • Clwb Athletau Cefn Cribwr Cae Gof, Cefn Road, Cefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 0BA Dydd Iau 24ain Mehefin, 1pm - 7pm
  • Canolfan Gymunedol Taibach Duke Street, Taibach, Castell-nedd Port Talbot, SA13 1NA Dydd Sadwrn 26 Mehefin, 12pm - 4pm

Rydym wedi postio cylchlythyr i aelwydydd lleol sy'n cynnwys rhagor o wybodaeth. Cliciwch yma i lawrlwytho copi digidol.

* Sylwch, dyma Gymuned Cwmafan ymgysylltu Canolfan, wedi'i lleoli'n agos at y caeau chwarae a Chlwb Rygbi Cwmafan, yn hytrach na Chanolfan Gymunedol Cwmafan, sydd ychydig ymhellach i lawr Depot Road. At ddibenion SatNav, defnyddiwch y cod post SA12 9DF. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Gaeaf / Gwanwyn 2021

Cychwyn prosiect, arolygon ymchwiliol cynnar a chwmpasu AEA

Rydym yma

Cam 1 Ymgynghoriad Cymunedol ar gwmpasu AEA

Hydref Cynnar 2021

Cam 2 Ymgynghoriad Cymunedol ar gynigion wedi'u mireinio

Gaeaf 2021/2022

Ymgynghoriad statudol ar ddogfennau cynllunio drafft

Gwanwyn 2022

Cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru

Ymgynghoriadau Ystyriaethau coronafirws

Rydym yn ymwybodol y gall canllawiau Covid newid ar fyr rybudd. Felly, os ydych chi'n bwriadu ymweld â ni yn un o'n digwyddiadau, gwiriwch y wefan hon yn union cyn eich ymweliad am y trefniadau diweddaraf.

Dewch â mwgwd i'w wisgo.

Er ein bod yn gobeithio na fydd hyn yn wir, os bydd yn rhaid i ni newid neu ganslo digwyddiad 'yn bersonol' oherwydd cyfyngiadau cynyddol, bydd gwybodaeth yn cael ei phostio ar y wefan hon ymlaen llaw.

Diweddariad Diweddaraf:

Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ein digwyddiadau cyhoeddus. Byddwch yn ymwybodol bod gan wahanol leoliadau alluoedd gwahanol a byddwn yn rheoli mynediad i bob digwyddiad yn ofalus er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth Covid ar gyfer diogelwch mynychwyr.

Hoffem dynnu sylw efallai y bydd angen i ni ofyn i chi giwio am fynediad, a nodwch na chaniateir mynediad heb orchudd wyneb yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol.

Rydym yn cynnig datblygu fferm wynt newydd ar y tir yn Ne Cymru a allai gyflenwi digon o ynni adnewyddadwy i bweru dros 125,000 o gartrefi. *

Dweud eich dweud

Rydym yn bwriadu cynnal ymgynhoriad cyn-ymgeisio cymunedol helaeth cyn cyflwyno'r cais i Arolygiaeth Gynllunio Cymru. Bydd hyn yn cynnwys o leiaf dwy rownd o ymgynghori cyhoeddus, a chyfnod ymgynghori ffurfiol fel sy'n ofynnol gan y rheoliadau DNS a nodir yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Rydym bellach wedi lansio cam cyntaf yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion. Ymwelwch â ni yn un o'n digwyddiadau ymgynghori, neu cliciwch yma i ymweld â'r digwyddiad ymgynghori rhithwir a dweud eich dweud.

Amdanom ni

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ddatblygu gan Coriolis ynni ac ESB mewn partneriaeth.

Mae Coriolis Energy yn ddatblygwr ynni gwynt proffesiynol, profiadol, sydd wedi cyflawni prosiectau ledled y DU sydd ar hyn o bryd yn dod â buddion i gymunedau a'r amgylchedd.

ESB yw prif gwmni ynni Iwerddon ac mae'n gynhyrchydd pŵer annibynnol blaenllaw yn y DU, sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi yn adnoddau naturiol Cymru.