Croeso

i wefan y prosiect ar gyfer y
Fferm wynt ar y tir Y Bryn.

Mae Coriolis Energy ac ESB yn cynnig datblygu fferm wynt newydd ar y tir yn Ne Cymru a allai gyflenwi digon o ynni adnewyddadwy i bweru dros 100,000 o gartrefi.*

Mae safle arfaethedig y fferm wynt wedi'i rannu'n ddau floc. Mae bloc Bryn i'r de o'r B4282, gyda bloc Penhydd i'r gogledd o'r ffordd. Mae cymoedd Llynfi ac Afan i'r dwyrain a'r gorllewin o safle'r fferm wynt yn y drefn honno. Mae traffordd yr M4, y prif lwybr prifwythiennol sy'n rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin trwy Dde Cymru, i'r de o'r safle.

Gan y bydd y prosiect hwn yn darparu mwy na 10MW o ynni gwynt bydd yn gyfystyr â Datblygu Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 rhaid gwneud cais i Benderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru, a fydd yn gwneud argymhelliad i'r Gymraeg. Gweinidogion ynghylch rhoi caniatâd cynllunio ai peidio.

Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y cynigion a'r ymgynghoriad cyhoeddus sydd ar ddod, lle byddwn yn ceisio barn trigolion lleol ac ymgynghorwyr.

*Ffynhonnell: Gweler y Cwestiynau Cyffredin ar dudalen 'Cynigion' i gael mwy o wybodaeth am y ffigurau hyn:
Cronfa Ddata Ynni Gwynt Adnewyddadwy'r DU (2021): https://www.renewableuk.com/page/UKWEDExplained

Ystadegau Cymru: Aelwydydd yn ôl Awdurdod Lleol a Blwyddyn (2019)

 

Ymgynghoriad cyhoeddus

Yn dilyn ein cam cyntaf o ymgynghori ar ein cynigion cychwynnol yn Haf 2021, cawsom lawer o adborth, sydd wedi ein helpu i fireinio ein cynigion. Yn ddiweddar rydym wedi cau ein hail gam o'r ymgynghoriad i ofyn am adborth ar y cynlluniau diweddaraf.

Gwnaethom gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori cyhoeddus mewn ardaloedd o amgylch y safle arfaethedig. Y rhain oedd:

Canolfan Gymunedol Bryn: Maesteg Road, Bryn, Castell-nedd Port Talbot, SA13 2RY - Dydd Llun 1af Tachwedd, 2pm i 7pm

Clwb Athletau Cefn Cribwr: Cae Gof, Cefn Road, Cefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 0BA - Dydd Mawrth 2il Tachwedd, 2pm i 7pm

Canolfan Gymunedol Cwmafan: Depot Road, Cwmafan, Port Talbot, SA12 9BA (ar gyfer Sat Nav, defnyddiwch SA12 9DF) - Dydd Mercher 3ydd Tachwedd, 2pm i 7pm

Canolfan Chwaraeon Maesteg: Safle Old Forge, Nant-y-Crynwydd, Maesteg, CF34 9DS - Dydd Gwener 5ed Tachwedd, 2pm i 7pm

Canolfan Gymunedol Taibach: Duke Street, Taibach, Port Talbot, SA13 1NA - Dydd Sadwrn 6ed Tachwedd, 12pm i 4pm

Pe na baech yn gallu cynnal y digwyddiadau hyn, rydym wedi creu arddangosfa rithwir, gyda gwybodaeth am y cynigion ar gael i'w gweld. Cliciwch yma i fynd i mewn i'r ystafell arddangos rithwir, fodd bynnag nodwch bod y dyddiad cau ar gyfer adborth bellach wedi mynd heibio, felly ni fydd unrhyw sylwadau a gyflwynir yn cael eu cofnodi fel rhan o ail gam yr ymgynghoriad. 

Cliciwch yma i lawrlwytho copi digidol o'r cylchlythyr a bostiwyd i aelwydydd lleol. 

Diweddariad y Prosiect - Cam 2:

Mae'r cynigion cyfredol wedi datblygu o ganlyniad i adborth a gafwyd gan y gymuned leol a ymgynghorwyr technegol hyd yn hyn. Roedd y pwyntiau allweddol a godwyd yn ymwneud ag effeithiau gweledol, sŵn tyrbin, traffig ac adeiladu, bywyd gwyllt a defnyddiau presennol. Rydym wedi ceisio mynd i'r afael â materion allweddol trwy wneud y diweddariadau canlynol i'r cynlluniau:

  • Lleihau nifer y tyrbinau arfaethedig o 26 i 21.
  • Cael gwared ar dyrbinau sydd â'r effaith fwyaf bosibl ar bentref Bryn, a hefyd asedau treftadaeth a golygfeydd o Barc Margam.
  • Lleihau uchder yr holl dyrbinau ym mloc gogleddol Penhydd, er mwyn lleihau'r effeithiau posibl ar Bryn, Cwmafan, Maesteg a'r cymunedau cyfagos.
  • Adleoli rhai tyrbinau i leihau effeithiau lleol penodol o amgylch eu lleoliad.
  • Pwyntiau eglurhaol yn ymwneud â mynediad, cynnal a chadw, rheoli bywyd gwyllt a chynefinoedd, ynghyd â gwybodaeth gliriach am fudd cymunedol.
 
Roedd mwy o fanylion am y diweddariadau hyn ar gael i'w gweld yn y digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus ac ar gael trwy'r wefan hon.

Llinell Amser

Gaeaf / Gwanwyn 2021

Cychwyn prosiect, arolygon ymchwiliol cynnar a chwmpasu AEA

Haf Cynnar 2021

Ymgynghoriad Cymunedol Cam 1 ar Gwmpasu AEA

Diwedd Haf 2021

Coladu adborth a dadansoddiad. 

2021 Hydref

Cam 2 Ymgynghoriad Cymunedol ar gynigion wedi'u mireinio

Rydym yma

Cwblhau asesiadau amgylcheddol, adolygu adborth a chwblhau'r cynigion

2022 Hydref

Ymgynghoriad statudol ar ddogfennau cynllunio drafft

2023

Cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru

Rydym yn cynnig datblygu fferm wynt newydd ar y tir yn Ne Cymru a allai gyflenwi digon o ynni adnewyddadwy i bweru dros 100,000 o gartrefi. *

Dweud eich dweud

Rydym yn cynnig cynnal ymarfer ymgynghori cymunedol cyn-ymgeisio helaeth cyn cyflwyno cais i Benderfyniadau Cynllunio a'r Amgylchedd Cymru. Mae hyn yn cynnwys o leiaf dwy rownd o ymgynghori cyhoeddus, a chyfnod ymgynghori ffurfiol fel sy'n ofynnol gan y rheoliadau DNS a nodir yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Rydym bellach wedi lansio ein hail gam o ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion. Ymwelwch â ni yn un o'n digwyddiadau ymgynghori neu cysylltwch â ni trwy'r wefan hon i roi gwybod i ni am eich adborth.

Amdanom ni

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ddatblygu gan Coriolis ynni ac ESB mewn partneriaeth.

Mae Coriolis Energy yn ddatblygwr ynni gwynt proffesiynol, profiadol, sydd wedi cyflawni prosiectau ledled y DU sydd ar hyn o bryd yn dod â buddion i gymunedau a'r amgylchedd.

ESB yw prif gwmni ynni Iwerddon ac mae'n gynhyrchydd pŵer annibynnol blaenllaw yn y DU, sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi yn adnoddau naturiol Cymru.

Fideo Prosiect Rhagarweiniol

Nodyn: Mae rhywfaint o wybodaeth yn y fideo hon yn ymwneud â'r cynigion cychwynnol a'r cynllun cynnar. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ymwelwch ag un o'n digwyddiadau ymgynghori, neu edrychwch ar y deunyddiau ar dudalen Dogfennau'r Prosiect yn fuan.