Croeso

i wefan y prosiect ar gyfer y
Fferm wynt ar y tir Y Bryn.

Mae Coriolis Energy ac ESB yn cynnig datblygu fferm wynt newydd ar y tir yn Ne Cymru a allai gyflenwi digon o ynni adnewyddadwy i bweru dros 100,000 o gartrefi.*

Mae safle arfaethedig y fferm wynt wedi'i rannu'n ddau floc. Mae bloc Bryn i'r de o'r B4282, gyda bloc Penhydd i'r gogledd o'r ffordd. Mae cymoedd Llynfi ac Afan i'r dwyrain a'r gorllewin o safle'r fferm wynt yn y drefn honno. Mae traffordd yr M4, y prif lwybr prifwythiennol sy'n rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin trwy Dde Cymru, i'r de o'r safle.

Gan y bydd y prosiect hwn yn darparu mwy na 10MW o ynni gwynt bydd yn gyfystyr â Datblygu Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 rhaid gwneud cais i Arolygiaeth Gynllunio Cymru, a fydd yn gwneud argymhelliad i Weinidogion Cymru ynghylch rhoi caniatâd cynllunio ai peidio.

Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y cynigion a'r ymgynghoriad cyhoeddus sydd ar ddod, lle byddwn yn ceisio barn trigolion lleol ac ymgynghorwyr.

Rydym yma

Cychwyn prosiect, arolygon ymchwiliol cynnar a chwmpasu AEA

Haf Cynnar 2021

Cam 1 Ymgynghoriad Cymunedol ar gwmpasu AEA

Hydref Cynnar 2021

Cam 2 Ymgynghoriad Cymunedol ar gynigion wedi'u mireinio

Gaeaf 2021/2022

Ymgynghoriad statudol ar ddogfennau cynllunio drafft

Gwanwyn 2022

Cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru

Rydym yn cynnig datblygu fferm wynt newydd ar y tir yn Ne Cymru a allai gyflenwi digon o ynni adnewyddadwy i bweru dros 100,000 o gartrefi. *

Dweud eich dweud

Rydym yn bwriadu cynnal ymgynhoriad cyn-ymgeisio cymunedol helaeth cyn cyflwyno'r cais i Arolygiaeth Gynllunio Cymru. Bydd hyn yn cynnwys o leiaf dwy rownd o ymgynghori cyhoeddus, a chyfnod ymgynghori ffurfiol fel sy'n ofynnol gan y rheoliadau DNS a nodir yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Byddwn yn cyfathrebu rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn a sut y gall trigolion lleol a phartïon â diddordeb fod yn rhan o Wanwyn 2021. Bydd yr holl wybodaeth ar gael i'w gweld ar wefan y prosiect hwn a bydd yn cael cyhoeddusrwydd trwy nifer o sianeli maes o law.

Amdanom ni

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ddatblygu gan Coriolis ynni ac ESB mewn partneriaeth.

Mae Coriolis Energy yn ddatblygwr ynni gwynt proffesiynol, profiadol, sydd wedi cyflawni prosiectau ledled y DU sydd ar hyn o bryd yn dod â buddion i gymunedau a'r amgylchedd.

ESB yw prif gwmni ynni Iwerddon ac mae'n gynhyrchydd pŵer annibynnol blaenllaw yn y DU, sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi yn adnoddau naturiol Cymru.